Alaska Flatfish

ALASKA FLATFISH CERTIFIED DECEMBER 2013

SPECIES INCLUDED:

  • BSAI Alaska plaice
  • BSAI/GOA Arrowtooth flounder
  • BSAI/GOA Flathead Sole
  • BSAI Greenland turbot
  • BSAI Kamchatcka flounder
  • BSAI/GOA Northern rock sole
  • GOA Rex sole
  • GOA Southern rock sole
  • BSAI Yellowfin sole

FISHERY CLIENT

RE-ASSESSMENT FOR FULL CERTIFICATION:

RECERTIFICATION EXTENSION:

AUDIT 4:

AUDIT 3:

AUDIT 2: